Program ONLINE Stretching&Conditioning

15.00

8 filmów instruktażowych z treningami programującymi rozciąganie i wzmacnianie – Stretching & Conditioning. Filmy video pokazują sposoby skutecznego rozgrzania poszczególnych stawów i mięśni, rozwoju elastyczności oraz alternatywnych do popularnych sposobów rozciągania. Dodatkowo treningi zawierają sposoby na wzmocnienie ciała za pomocą ćwiczeń kalistenicznych (z obciążeniem własnego ciała), nauki stania na głowie oraz stania na rękach – z potrzebnymi wyjaśnieniami i progresjami.

Nie są to standardowe zestawy ćwiczeń bardzo popularne na YouTube – jest to wynik znajomości wielu różnych systemów rozwijających zarówno elastyczność jak i mobilność. Nieszablonowe podejście pod problem dorosłych osób nie mających historii sportowej – które potrzebują szybko zwiększyć swój poziom rozciągnięcia – zaowocowało stworzeniem pełnowartościowego treningu nie doprowadzającego do kontuzji.

Jeżeli Twoje ciało jest już ukształtowane (czyt. jesteś osobą dorosłą) i masz problem z rozciąganiem – te płyty są dla Ciebie. Nie znajdziesz tutaj ani bolesnych, ani nudnych technik – a efekty Twojej pracy będą dla Ciebie przyjemnym zaskoczeniem.

Video:

  1. Rozciąganie, mobilność i wzmacnianie – OBRĘCZ BARKOWA
  2. Rozciąganie i wzmacnianie – KORPUS/BRZUCH
  3. Rozciąganie, mobilność i wzmacnianie – MOSTEK
  4. Rozciąganie i wzmacnianie – SZPAGAT PODŁUŻNY
  5. Rozciąganie – pod STANIE NA GŁOWIE
  6. Wzmacnianie – STANIE NA GŁOWIE
  7. Rozciąganie, mobilność i wzmacnianie – STANIE NA RĘKACH
  8. Rozciąganie i mobilność – PANCAKE/SKŁON


http://lekcje.ironpoledance.pl/

Po wykupieniu dostępu do filmów video, zawsze możesz rozszerzyć swoje uprawnienia! Po zaksięgowaniu Twojej płatności i akceptacji REGULAMINU PLATFORMY wyślemy Ci  spersonalizowany login i hasło do platformy!

(W tym wypadku Twój login i hasło do Platformy uzyskasz po dokonaniu opłaty z program Stretchong&Conditioning, lub jeżeli już masz swoje konto na platformie – uzyskasz dostęp do tych filmików.)

Jeżeli będzie coś co zwróci Twoją uwagę – proszę skieruj się na odpowiedni produkt tutaj, na SKLEPIE.

Przyjmujemy płatności zarówno na konto bankowe jak i w systemie PayPal.

*******************
Uwaga: Wszystkie materiały zawarte na platformie http://lekcje.ironpoledance.pl są własnością autora. Kopiowanie, udostępnianie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości filmów video dostępnych na platformie bez pisemnej zgody autora zabronione.
Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego.

Niniejszy produkt podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

*******************

8 instructional videos with training programs for stretching and strengthening – Stretching & Conditioning. Videos show ways to effectively warm up individual joints and muscles, develop flexibility and are alternate to popular methods of stretching. In addition, the trainings include ways to strengthen the body using calisthenic exercises (with the load on your own body), learning to stand on your head and standing on your hands – with the necessary explanations and progressions.

These are not standard sets of exercises very popular on YouTube – it is the result of knowledge of many different systems developing both flexibility and mobility. An unconventional approach to the problem of adults who do not have sports history – who need to quickly increase their level of stretch – has resulted in the creation of a full-fledged training that does not lead to injury.

If your body is already shaped (read: you are an adult) and you have a problem with stretching – these plates are for you. You will not find painful or boring techniques here – and the effects of your work will be a pleasant surprise for you.

video:

Stretching, mobility and reinforcement – SHOULDER RING
Stretching and strengthening – CORE
Stretching, mobility and strengthening – BRIDGE
Stretching and strengthening – SIDE SPLIT
Stretching – additional FOR HEADSTAND
Strengthening – HEADSTAND
Stretching, mobility and strengthening – HANDSTAND
Stretching and mobility – PANCAKE

http://lekcje.ironpoledance.pl/

Once you have purchased access to videos, you can always extend your access! After posting your payment and acceptance of the PLATFORM REGULATIONS, we will send you a personalized login and password to the platform!

(In this case, you will get your login and password to the Platform after paying the Stretching & Conditioning program fee, or if you already have your account on the platform – you will have access to these videos.)

If there is something that will attract your attention – please go to the right product here, in our SHOP.

We accept payments to both via wire transfer and PayPal.

*******************
Note: All materials contained on the platform http://lekcje.ironpoledance.pl are the property of the author. Copying, sharing, reproduction and use of part or all of the videos available on the platform without the written permission of the author is prohibited.
Violation of copyright will result in criminal liability determined by law, in particular in the provisions of the Act on Copyright and Related Rights, the Act on combating unfair competition, the provisions of the press law and the provisions of the Civil Code.

This product is protected under copyright law.

*******************

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

 

 

Informacje dodatkowe

ZAKRES

OBRĘCZ BARKOWA, KORPUS/BRZUCH, MOSTEK/RĘCE, SZPAGAT PODŁUŻNY, Rozciąganie – STANIE NA GŁOWIE, Wzmacnianie – STANIE NA GŁOWIE, STANIE NA RĘKACH, PANCAKE/SKŁON

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Program ONLINE Stretching&Conditioning”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *